Lista aktualności Lista aktualności

Zmiany w zakresie szacowania szkód łowieckich

Nadleśnictwo Skrwilno informuje, że z dniem 01.04.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 651).

W związku z powyższym, z dniem pierwszego kwietnia br. wnioski o szacowanie szkód łowieckich wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych należy kierować do gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Zgodnie z art. 46 ust. 2 szacowania szkód oraz ustalania wysokości odszkodowania będzie dokonywał zespół składający się z:

-przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody,

-przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego,

-właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Oględziny szkód będą dokonywane nie później niż 7 dni od dnia wpływu wniosku. Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu uszkodzonej uprawy, o którym właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić gminę, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem. Przedstawiciel gminy każdorazowo zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku o wyznaczonych terminach oględzin oraz szacowania ostatecznego.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu. Odszkodowanie nie przysługuje właścicielom, którzy złożyli oświadczenie o zakazie wykonywania polowania na swoich nieruchomościach.

Od dnia 01.05.2018r. rozpocznie się cykl szkoleń, organizowanych przez PGL LP dla przedstawicieli organów wykonawczych gmin, jednostek pomocniczych gmin, przedstawicieli izb rolniczych oraz dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Szczegółowych informacji dotyczących terminów, miejsc, rekrutacji i programu szkolenia udziela ORWLP w Bedoniu tel. (42) 677 25 33.

 

Tekst: Adam Kamiński

Zdjęcia: Maciej Kalinowski, Waldemar Feculak